Åsbosjön runt 21 maj 2017

Efter en kall och torr vår hade det varit några varma dagar och nätter. Häggen blommade nu för fullt och allt var fantastiskt grönt. Denna morgon var dock ganska kall. Endast sju grader varmt. Vinden var mycket svag och himlen var full av moln, som gjorde att temperaturen steg som mest till tolv grader.

Vi var sex personer som tog oss runt Åsbosjön. Detta med snigelfart då hela exkursionen tog över fyra timmar.

Start som vanligt på torget i Nora. En liten tur ner till Norasjön gav inte så mycket. Några storskrakar, skorrande skäggdoppingar och en förbiflygande vitkindad gås. Kanske var det samma individ som vi senare såg flyga förbi oss vid våtmarken i Södra Ås.

På väg genom Nora observerade vi bland annat flygande gråhäger, sjungande rödstjärt och ärtsångare samt stenknäck. Vattenföringen i Hagbyån var ovanligt lågt, så någon forsärla lyckades vi inte se. I Fibbetorp flög två stjärtmesar över vägen. Järnsparvar och Gärdsmygar sjöng för fullt. Första längre stoppet blev vid Åsbosjöns badplats. Renate upptäckte en buskskvätta och Camilla hörde göken i väster. Två småskrakar låg på en stock alldeles vid strandlinjen. Två storlommar kom antagligen från Vikern och gick ner för landning i Åsbosjön.

Nästa långa stopp blev i Södra Ås där en silltrut sträckte norrut. Ett tornfalkpar skrek från sitt bo i en gran och en fiskgjuse födosökte i åmynningen, där också den bruna kärrhöken höll till. Årets första törnskata, en hona, visade sig fint tillsammans med stenskvättor, buskskvättor och sävsparvar. Även en vattenrall hördes kort.

Över Gyttorps reningsdamm jagade en stor flock bestående av tornseglare, ladusvalor ett tiotal hussvalor och några backsvalor. Endast ett par vigg verkade ligga i dammen. Det brukar vara betydligt fler. I strandskogen ”tiade” två mindre hackspettar.

Vid vattenskidklubben varnade drillsnäpporna. De hade säkert bon i närheten. Från berghällen kunde vi se kretsande ormvråkar och korpar. Härmsångare och gransångare sjöng intensivt.

Sista stoppet gjorde vi i Knutsberg. Där kunde vi se och höra flera grå flugsnappare, stenknäck, gröngöling och som sista art upptäckte ”Per-Magnus en kretsande sparvhök.

Sammanlagt såg eller hörde vi hela 89 olika fågelarter plus sex däggdjur.

Bland de fåglar vi saknade är framför allt alla jordbruks- och våtmarksfåglar. Vi saknade bl.a. sångsvan, tofsvipa, grönbena, gulärla, ängspiplärka och gulsparv. Annars hade vi tur med många andra arter. Silltrut blev helt ny för ”Åsbosjön runt”. Vitkindad gås, storskarv, sparvhök, tornfalk och backsvala hör till arter vi inte sett så många under de år vi cyklat runt Åsbosjön.

Följande 89 fågelarter observerades: grågås, vitkindad gås, kanadagås, kricka, gräsand, kricka, vigg, knipa, småskrake, storskrake, fasan, smålom, storlom, skäggdopping, storskarv, gråhäger, brun kärrhök, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, vattenrall, sothöna, trana, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, fisktärna, tamduva, ringduva, gök, tornseglare, gröngöling, mindre hackspett, större hackspett, sånglärka, backsvala, hussvala, ladusvala, trädpiplärka, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, rödstjärt, buskskvätta, stenskvätta, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, sävsångare, rörsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, grönsångare, gransångare, lövsångare, kungsfågel, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, stjärtmes, blåmes, talgoxe, entita, nötväcka, trädkrypare, törnskata, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, stenknäck och sävsparv.

Dessutom såg vi också bäver, rödräv, älg, rådjur, fälthare och ekorre.